Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.salwator.com.pl

I. Administrator danych osobowych

Grupa Deweloperska SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74/320, NIP: 6762074000, REGON 351538762

II. Kontakt z Administratorem danych osobowych

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy telefonicznie pod numerem 12 688 90 00 lub mailowo na adres email: sprzedaż.krakow@salwator.com.pl.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone w serwisie www.salwator.com.pl są przetwarzane w następujących celach:

1) W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem Formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres email.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dający podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy  zapytanie nie jest związane bezpośrednio z ofertą Administratora danych osobowych i zaznaczył Pan/Pani oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujące się pod formularzem, wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zezwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

2) W celu kontaktu telefonicznego z osobami, które zgłosiły żądanie umówienia rozmowy telefonicznej w zakresie dotyczącym oferty Administratora danych osobowych, przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3) W celu umówienia spotkania w biurze sprzedaży mieszkań z osobami, które zgłosiły takie żądanie za pośrednictwem formularza dostępnego we Serwisie, przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

4) W celu prowadzenia rejestrów i ewidencji związanych z obowiązkami Administratora danych osobowych, jakie nakłada RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzane są takie dane osobowe, jak:

a) imię,
b) adres e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu są:

– 6 ust. 1 lit. c RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, gdy jest to konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa –w szczególności do wywiązania się z obowiązków dokumentowania czynności przetwarzania, co jest konieczne dla wykazania zgodności i rozliczalności przetwarzania danych osobowych, oraz w przypadku realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, aby wiedzieć wobec kogo takich działań nie stosować;

– 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w przypadku realizowania przez Administratora Danych Osobowych jego prawnie uzasadnionego interesu ( w tym wypadku uzasadniony interes Administratora stanowi posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z działu III RODO).

5) W celu analitycznym, tj. badania i analizowania ruchu w Serwisie, przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) data i godzina odwiedzin strony,
b) rodzaj systemu operacyjnego,
c) przybliżona lokalizacja,
d) rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
e) czas spędzony na stronie,
f) odwiedzone podstrony,
g) podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawę przetwarzania w/w danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w przypadku realizowania przez Administratora Danych Osobowych jego prawnie uzasadnionego interesu (uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych stanowi w tym wypadku poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej).

6) W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzane są informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie zastosowania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

7) W celu administrowania stroną internetową przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) adres IP,
b) data i czas serwera,
c) informacje o błędach serwera,
d) informacje o zapytaniach wysyłanych do serwera.

Powyższe dane są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, w każdym przypadku korzystania z serwisu. Bez użycia serwera i stosowania automatycznego zapisu logów nie jest możliwe administrowanie stroną internetową. Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych stanowi administrowanie stroną internetową).

IV Czas przechowywania danych osobowych

 1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe są przetwarzane przez czas, jaki jest konieczny, aby osiągnąć wskazany dla nich cel przetwarzania.
 2. Po upływie okresu przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych osobowych są usuwane lub niszczone.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez następujące okresy:
 4. Czas trwania umowy – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, jak również w przypadku czynności koniecznych do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 20 lat – w przypadku danych osobowych, dla których podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.
 7. Do czasu utraty przydatności lub zdezaktualizowania się danych, jednak nie dłużej niż przez 20 lat – w stosunku do danych przetwarzanych do celów analitycznych, stosowania cookies oraz administrowania stroną internetową.

V Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z funkcjonalności serwisu lub uzyskać informacje w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora danych osobowych.
 2. Aby skorzystać z:
 1. Formularza kontaktowego – konieczne jest pozostawienie imienia, nazwiska, adresu email numeru telefonu – bez tego nie jesteśmy w stanie skutecznie nawiązać kontaktu zwrotnego,
 2. Formularza umawiania rozmów telefonicznych konieczne jest pozostawienie imienia, nazwiska, numeru telefonu – bez tego nie jesteśmy w stanie skutecznie nawiązać kontaktu telefonicznego,
 3. Formularza umawiania spotkań – konieczne jest pozostawienie imienia, nazwiska, numeru telefonu – bez tego nie jesteśmy w stanie skutecznie nawiązać kontaktu zwrotnego i umówić spotkania w dogodnym terminie.

VI Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

1) Osoba, której dane dotyczą jest w każdej chwili uprawniona do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej przez nią zgody.

2) Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które było prowadzone przed jej cofnięciem.

3) Osoba, której dane dotyczą może zrealizować uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez skierowanie wiadomości email na adres: sprzedaż.krakow@salwator.com.pl.

VII Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:
  1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
  4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są:
 • nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub;
 • osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 • Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
 • Z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, poszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

Powyższe uprawnienia można zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: sprzedaż.krakow@salwator.com.pl.

   • Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Odbiorcy danych osobowych
  2. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora danych osobowych mogą zostać przekazane organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom powiązanym z Administratorem danych osobowych – kapitałowo lub osobowo powiązanych z Administratorem danych osobowych, w tym podmiotom obsługującym poszczególne inwestycje realizowane w ramach grupy kapitałowej Salwator.
  4. Dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym obsługę księgową, prawną oraz świadczącym usługi informatyczne.
  5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  6. Administrator danych osobowych korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google, posiadające swoje siedziby poza Unią Europejską, a w konsekwencji – zgodnie z RODO – są traktowane jak podmioty z państwa trzeciego.
  7. RODO ogranicza przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Z uwagi na brak stosowania w państwach trzecich przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
  8. Administrator danych osobowych zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, zatwierdzonego jako gwarantujący dostateczny poziom ochrony na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (szczegóły dostępne pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl).
  9. Podmioty, które przystąpiły do wskazanego w pkt. 3 powyżej programu Privacy Shield, udzieliły gwarancji co do stosowania wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
  10. W każdym momencie Admistrator danych osobowych jest gotów udzielić Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, szczególnie, jeżeli kwestia ta budzi jakiekolwiek wątpliwości.
  11. W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego.
  12. Pliki cookies
  13. Serwis prowadzony przez Administratora danych osobowych pod adresem salwator.com.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies.
  14. Pliki cookies stanowią krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej. Poprzez zastosowanie plików cookies, w razie ponownego połączenia się ze stroną internetową, witryna ma możliwość rozpoznania urządzenia, na którym jest otwierana strona. Pliki mogą być odczytywane przez system stosowany przez Administratora danych osobowych, a także dostawców usług wykorzystywanych przy tworzeniu Serwisu (np. WordPress).
  15. Część plików cookies ma charakter zanonimizowany, więc zidentyfikowanie użytkownika bez uzyskania dodatkowych informacji nie jest możliwe.
  16. Popularnie stosowane przeglądarki dopuszczają domyślne wykorzystanie plików cookies w urządzeniach, z których korzysta użytkownik. Z tej przyczyny przy pierwszej wizycie na stronie pojawia się komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie plików cookies.
  17. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  18. _ga,
  19. _gid,
  20. Pliki wskazane w pkt. 5 powyżej, mają następujące zastosowanie:
  21. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do usprawnienia działania serwisu i umożliwienia korzystania z dostępnych na niej funkcji, na co pozwala m. in. zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, co powoduje, że użytkownik może sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  22. stan sesji — pliki cookies zawierają m.in. informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony są najczęściej wyświetlane. Dają również możliwość identyfikacji wyświetlanych błędów wyświetlanych. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  23. tworzenie statystyk — pliki cookies są służą do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać serwis i dostosowywać jego działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Admnistrator danych osobowych korzysta z narzędzi Google’a, takie jak Google Analytics.
  24. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie wykorzystania plików cookies w trakcie korzystania z serwisu, powinien zmodyfikować ustawienia przeglądarki i zastosować całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub żądanie każdorazowego powiadania o umieszczeniu plików cookies w urządzeniu, z którego korzysta. Ustawienia można zmienić w każdym momencie.
  25. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystania plików cookies może skutkować znaczącymi trudnościami w korzystaniu z serwisu, w tym w postaci dłuższego okresu ładowania strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności dostępnych na stronie itp.
  • Logi serwera
  1. Informacje o niektórych zdarzeniach inicjowanych przez użytkowników są zapisywane jako logowanie na serwerze.
  2. Dane, zapisane w formie logów serwera są wykorzystywane wyłącznie z uwagi na zapewnienie prawidłowego administrowania serwisem oraz sprawnej obsługi komunikacji związanej z usługami oferowanymi za jego pośrednictwem.
  3. W ramach działania serwisu zapisywane są podstawowe logi serwera. Dane w formie logów są przechowywane do 14 dni od zapisu. Serwer zapisuje następujące logi:
   1. log – zapisuje czas oraz ip osoby odwiedzającej stronę
   2. log – zawierający informacje o błędach serwera www
   3. log – zawierający informacje o zapytaniach wysyłanych do serwera
  4. Zapisowi mogą podlegać:
   1. Adres URL,
   2. Informacje o adresie IP użytkownika.
  5. Dane wskazane w ust. 4 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które odwiedzają stronę internetową, Administrator danych osobowych wykorzystuje je wyłącznie do administrowania stroną internetową.
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie
   1. Informujemy, że na podstawie Pani/Pana danych osobowych mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie, które oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
   2. Profilowanie, jakie prowadzimy, polega na monitorowaniu aktywności użytkowników serwisu, w tym ilości i częstotliwości wejść na stronę i jest stosowane dla ułatwienia przekazywania treści reklamowych w ramach prowadzonych przez Administratora działań promocyjnych i marketingowych.
   3. Podejmowanie przez Administratora danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe takie jak własne pliki cookies Google Analytics, identyfikatory reklamowe, adres IP urządzenia, jest konieczne z uwagi na prowadzenie działań remarketingowych opartych o funkcjonalności Google Analytics
   4. Zautmatyzowane podejmowanie decyzji polega na kierowaniu treści reklamowych do osób, które poprzednio odwiedziły serwis, a które są wyświetlane w modułach reklamowych Google dostępnych po przejściu na inne strony internetowe.
   5. Wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w postaci profilowania opiera się o uzasadniony interes Administratora danych osobowych w postaci zapewnienia możliwie najwyższej dostępnej skuteczności działań marketingowych.
   6. Decyzje wobec Pana/Pani są podejmowane z wykorzystaniem plików cookies. Dokładne zasady korzystania z plików cookies opisano w części XI niniejszej polityki.
   7. Opisywane powyżej decyzje podejmowane w sposób automatyczny nie wpływają na Pani/Pana sytuację.
   8. Osoba, która nie zgadza się z decyzją podjętą w taki sposób, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, np. w drodze złożenia reklamacji. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości email oraz wskazanie powodów, dla których uważa Pan/Pani, że podjęta decyzja jest niesłuszna. Zgłoszone zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez osobę upoważnioną do analizowania takich zgłoszeń oraz podejmowania decyzji w ich zakresie (takie zastrzeżenia nie są rozpatrywane przez jakikolwiek system informatyczny).
   9. Jednocześnie informujemy, że Użytkownik może również samodzielnie usunąć swoje dane z baz Google Analytics poprzez instalacje oprogramowania blokującego zbieranie tych danych, udostępnionego przez Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Postanowienia końcowe
   1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
   2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą mailową.
   3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.