Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych: Grupa Deweloperska SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, KRS 0000117756.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania:
 • w celu realizacji usługi „Formularz Kontaktowy”, w tym przesłania odpowiedzi na złożone za pośrednictwem formularza zapytanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust..1 lit..a RODO),
 • W celu oferowania produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) przez administratora danych oraz podmioty z nim powiązane kapitałowo, w tym ich doboru pod kątem potrzeb osób, których dane dotyczą, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO),
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO).

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych:
 • Podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy.

 

 1. Odbiorcy danych:

Dane osobowe są przekazywane spółkom realizującym inwestycję, powiązanym kapitałowo lub osobowo Administratorem danych osobowych, która jest przedmiotem zapytania osoby, której dane dotyczą umieszczonego w Formularzu Kontaktowym.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzysta Administrator danych osobowych przy przetwarzaniu danych – firmy informatyczne, firmy marketingowe, kancelarie prawne.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe stanowiące podstawowe dane kontaktowe Administrator danych przechowuje dla potrzeb informowania o swojej ofercie do czasu, aż osoba, której dane dotyczą zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie udzieloną zgodę, jeżeli dane były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe są nieaktualne.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,

a) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

b) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.

c) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

d) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

 • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych,
 • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi,
f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
g) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem

W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: sprzedaz.krakow@salwator.com.pl.

 

 1. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność skorzystania z usług Formularza kontaktowego i uzyskania odpowiedzi na wysłaną wiadomość.